POMAGAM

Regulamin


< Powrót

§ 1
Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
  a. Organizator – podmiot wskazany w § 2 ust. 1 poniżej;
  b. Operatorzy – firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski (PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o.);
  c. GSM – (Global System for Mobile Communications) – system komórkowej telefonii cyfrowej;
  d. Premium SMS – usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy;
  e. Serwis – serwis opisany w § 4;
  f. Usługi – usługi dostępne w ramach Serwisu reklamowanego na stronie internetowej https://pomagam.wwf.pl/wilk-tv/, polegające w szczególności na umożliwieniu Abonentom otrzymania informacji za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji opisanych w § 4;
  g. Abonent – Uczestnik sieci telefonii stacjonarnej (PSTN) lub sieci GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej;
  h. Uczestnik – Abonent biorący udział w Serwisie;
  i. Numer Premium SMS – numer Premium SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestniczenia w Serwisie;
  j. Wiadomość SMS – wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer Premium SMS;
  k. SMS Aktywujący – to wiadomość SMS, którą Uczestnik przesyła na podany numer Premium SMS;
  l. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Serwisu oraz dostawcą Usług w ramach Serwisu jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy M. Gandhiego 3.
 2. Niniejszy Serwis nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Serwis oraz Usługi w ramach Serwisu są aktywne od godziny 00.00 dnia 10 lipca 2016 roku do godziny 23.59 dnia 20 sierpnia 2016 roku.
 4. W celu przystąpienia do Serwisu Abonent powinien posiadać aktywną kartę SIM, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej.
 5. Serwis oraz Usługi w ramach Serwisu dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
 6. Korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu następuje za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności za pośrednictwem kanału komunikacji SMS oraz połączeń internetowych.
 7. W celu korzystania z Usług dostępnych w ramach Serwisu Abonent powinien posiadać aktywny numer, w jednej z sieci Operatorów Telefonii Komórkowej.
 8. Szczegółowe zasady korzystania z Serwisu zostały opisane w § 4 poniżej.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych lub internetowych (w tym opóźnienia czasowe w przesyłaniu wiadomości SMS-owych między Uczestnikami a Operatorami Telefonii Komórkowej oraz między Operatorami Telefonii Komórkowej a Organizatorem, jeżeli nie wynikają one z winy Organizatora) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Abonentów z Usług dostępnych w ramach Serwisu oraz za niezawinione przez Organizatora problemy związane z dostępnością lub funkcjonowaniem Usług dostępnych w ramach Serwisu.

§ 3
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Serwisie

 1. Osobami uprawnionymi do udziału w Serwisie oraz do korzystania z Usług dostępnych w ramach Serwisu są pełnoletni Abonenci będący posiadaczami aktywnego telefonu komórkowego, albo w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Serwisie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
 2. Osobami uprawnionymi do brania udziału w Serwisie mogą być pracownicy Organizatora, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Serwisu oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników, w rozumieniu stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4
Opis Serwisu

 1. Serwis polega na wysyłaniu przez Abonenta Wiadomości SMS na Numer Premium SMS 7155 o treści: WILK lub WILKXX gdzie XX oznacza cyfrę od 1-28 np. WILK15.
 2. Koszt wysłania SMSa pod numer Premium 7155 wynosi 1 zł netto/1,23 zł z VAT.
 3. W odpowiedzi nadawca otrzyma SMS potwierdzający rejestrację, następnie pracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej kampanii WWF.
 4. W przypadku wysłania przez Uczestnika Wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Uczestnik otrzyma zwrotną Wiadomość SMS z informacją, że Wiadomość SMS wysłana przez Uczestnika nie została poprawnie rozpoznana.

§ 5
Promowanie Serwisu

 1. Serwis będzie promowany w:
  a) stacjach telewizyjnych,
  b) rozgłośniach radiowych,
  c) Internecie,

§ 6
Postępowania reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: 1. klub@wwf.pl lub pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora: Fundacja WWF Polska, ul. M. Gandhiego 3, 02-645 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja SMS – WILK”.
 2. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 3. Reklamacje można wnosić do 31 sierpnia 2016 roku włącznie. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr telefonu komórkowego, z którego dokonano zgłoszenia w Serwisie) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 5. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.
 6. Abonent zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podanym w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

§ 7
Dane osobowe uczestników

 1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika z danymi Abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie (posiadanymi przez Operatora Telefonii Komórkowej). Organizator nie będzie w szczególności sprawdzał danych wskazanych przez osobę, która odbierze połączenie zainicjowane przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
 2. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Abonenta w celu realizacji Serwisu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz wyraża zgodę na otrzymywanie w przyszłości informacji o nowych akcjach i promocjach organizowanych przez Fundację WWF Polska oraz podmioty współpracujące zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, ze zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. M. Gandhiego 3.
 4. Abonent ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres: 4. klub@wwf.pl bądź listownie na adres Administratora Danych.
 5. Abonent ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail: 5. klub@wwf.pl bądź listownie na adres Administratora Danych. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
 6. Podawanie danych osobowych przez Abonenta jest dobrowolne.
 7. Dane gromadzone podczas realizacji serwisu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Abonenta.
 8. Uczestnictwo oraz korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Wysłanie przez Abonenta SMS-a Aktywującego jest równoznaczne z:
  1. pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. potwierdzeniem, iż Abonent spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do korzystania z niniejszego Serwisu oraz do korzystania z Usług dostępnych w ramach niniejszego Serwisu,
  3. wyrażeniem zgody na otrzymywanie przez Uczestnika od Organizatora SMS-ów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Serwisu. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Abonentów poprzez ogłoszenie na stronie https://pomagam.wwf.pl/wilk-tv/. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po siedmiu dniach od daty jej publikacji na stronie internetowej.
 4. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów mogących się pojawić w trakcie realizacji Serwisu oraz po jego zakończeniu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.
 5. Upusty cenowe dla grup Abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do serwisu.
 6. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Serwisu.

 

Dziękujemy Ci za wsparcie działań WWF na rzecz ginących tygrysów. Razem możemy więcej!

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Dziękujemy!

Dziękujemy Ci za wsparcie działań WWF na rzecz ginących tygrysów.
Razem możemy więcej!

Podziel się tą wspaniałą informacją ze znajomymi i poproś także ich o pomoc przyrodzie:

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Dziękujemy!

Wypełniony i podpisany druk przelewu
zanieś do dowolnej placówki(Banku, Poczta, inne),
która go zrealizuje.

Pamiętaj aby po wydrukowaniu druku przelewu, złożyć swój podpis oraz sprawdzić/uzupełnić swoje dane.

Pobierz wypełniony druk przelewu

Podziel się tą wspaniałą informacją ze znajomymi i poproś także ich o pomoc przyrodzie:

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Dziękujemy!

Wypełniony i podpisany formularz wyślij na adres:
Fundacja WWF Polska
ul. Usypiskowa 11
02-386 Warszawa

Pamiętaj aby po wydrukowaniu formularza, złożyć na nim swój podpis oraz uzupełnić wszystkie dane.

Pobierz wypełniony formularz

Podziel się tą wspaniałą informacją ze znajomymi i poproś także ich o pomoc przyrodzie:

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Dziękujemy!

Dziękujemy Ci za wsparcie działań WWF na rzecz ginących tygrysów.
Razem możemy więcej!

Podziel się tą wspaniałą informacją ze znajomymi i poproś także ich o pomoc przyrodzie:

Zachęcamy również do wsparcia naszych działań na rzecz ochrony przyrody, które znajdziesz na
Stronie głównej >

Płatność Kartą!

Darowizna miesięczna zwana dalej Subskrypcją jest automatycznie przedłużana na koniec każdego okresu subskrypcji tj. co 30 dni. Oznacza to automatyczne obciążanie karty wybraną przez Ciebie kwotą darowizny, co miesiąc. W przypadku braku środków na karcie zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana. W kolejnych miesiącach nie zostanie ona w żaden sposób powiększona.

UWAGA: Aby móc dokonywać tego typu płatności upewnij się że twoja karta [kredytowa/debetowa] nie posiada kwotowych limitów domyslnie ustawionych na 0 PLN.

Szczegółowe informacje na temat Płatności kartą znajdziesz pod adresem:
https://pomagam.wwf.pl/karta

Rezygnuję Pomagam

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Czekamy na Ciebie!

tel. +48 22 848 75 93

email: klub@wwf.pl

AddThis Sharing
Google+
Hide
Show

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Czekamy na Ciebie!

tel. +48 22 848 75 93

email: klub@wwf.pl